Obecny patron ulicy w Krzeszowicach Wincenty Danek.

Obecny patron ulicy w Krzeszowicach Wincenty Danek.

Tablica pamiątkowa Wincentego Danka w Krzeszowicach

Przed II wojną światową lewicowe przekonania (bliskie PPS), nie przeszkodziły mu osiągnąć wykształcenie. Choć nie znalazł zatrudnienia w szkołach państwowych, pracował w gimnazjach prywatnych w Kolbuszowej, Krakowie i Toruniu, obronił pracę doktorską, przystąpił do egzaminu nauczycielskiego. W czasie II wojny światowej pracował jako urzędnik w Miękini, a także w niemieckim Arbeitsamt w Krzeszowicach. W grudniu 1944 w Krakowie został zatrzymany przez okupanta w łapance i skierowany do budowy okopów . Po zakończeniu II wojny światowej zakładał gimnazjum i liceum w Krzeszowicach. Organizował komunistyczną organizację młodzieżową Związek Walki Młodych. Był członkiem Komitetu Miejskiego Polskiej Partii Robotniczej w Krzeszowicach. Z ramienia PPR był przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej. Jako zaufany komunistyczny działacz PPR był przewodniczącym krzeszowickiej Obwodowej Komisji Wyborczej w sfałszowanych na rozkaz Stalina wyborach w 1946r. i 1947r. W 1947r. dzięki rekomendacji partii komunistycznej PPR mianowano go dyrektorem Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, a w1948 naczelnikiem wydziału i kuratorem okręgu szkolnego. Następnie w Państwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Był przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej egzaminu państwowego samokształcenia ideologicznego. W roku 1956 jako zasłużony komunistyczny działacz PZPR został wybrany rektorem WSP. Jako zdeklarowany komunista współuczestniczył w przejmowaniu przez państwo kościelnych szkół i zakładów wychowawczych, a także przyczyniał się do usuwania z palcówek oświatowych duchownych, którzy pracowali w nich jako katecheci. Był kierownikiem Wydziału Oświaty Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie. Zarówno w Kuratorium, jak i w Wydziale Oświaty był aktywnym członkiem Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR. Nie zgodził się na zwrot lokali należących do sióstr urszulanek, zabranych im przez państwo w okresie stalinizmu. Jednocześnie wymusił na KW PZPR decyzję o zaborze części budynku Seminarium Duchowego. W 1957 roku został członkiem Komisji Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Zgodnie ze stanowiskiem Komitetu Uczelnianego PZPR, w 1959 r. ponownie został rektorem WSP. W reakcji na list biskupów polskich do biskupów niemieckich angażował się w organizację masówek potępiających polski Episkopat. Sprzeciwiał się udziałowi studentów WSP w pielgrzymce do Częstochowy z okazji milenium chrztu Polski.

W PRL jako zaufany komunistyczny działacz PZPR sprawował wiele równoległych intratnych wysokich funkcji. Zmarł w 1976 roku i został pochowany 22 sierpnia tegoż roku na krzeszowickim cmentarzu.

W związku z decyzją Wojewody Małopolskiego o zmianie nazwy ulicy Wincentego Danka w Krzeszowicach, która w opinii IPN spełnia normę art.1 i art.6 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, 

zmiana patrona ulicy tak symbolizującego komunizm, powinna być dla społeczności krzeszowickiej sprawą oczywistą.

www.armiakrajowakrzeszowice.eles.pl