GMINA KRZESZOWICE / Fałszowanie Historii

 

Fałszowanie historii w Gminie Krzeszowice.

Na terenie Gminy Krzeszowice w miejscowościach Dubie i Dębnik znajdują się postawione przez władze komunistyczne pomniki upamiętniające bitwę niemieckich oddziałów, żandarmerii, Wermachtu i SS z sowieckimi dywersyjnymi oddziałami rozpoznawczymi i grupami bojowymi sowieckich oddziałów bezpieczeństwa państwowego ZSRR – NKWD-NKGB, dużej części złożonych z dezerterów, z oddziałów Waffen SS-Galizien, oraz współdziałający z nimi oddział komunistycznej Armii Ludowej „im. Ludwika Waryńskiego”, w dużej części złożony z obywateli sowieckich, które wypełniały zadania nakreślone im przez sztaby Armii Czerwonej.

Oddziały sowieckie nie były grupami partyzanckimi, miały jasno naświetlone przez dowództwo cele dezorganizacji wrogiego zaplecza frontu oraz rozpoznanie polskiego podziemia niepodległościowego. Ich podstawowym zadaniem nie było wyzwolenie Polski, lecz ułatwienie pokonania Niemców przez regularne jednostki Armii Czerwonej. Po wyparciu Niemców z terenów Polski oddziały te bardzo często współdziałały z NKWD oraz sowieckim kontrwywiadem wojskowym „Śmiersz” w likwidacji polskiego podziemia niepodległościowego wyłapując żołnierzy Armii Krajowej i wywożeniu ich na wschód.

Wbrew „Ustawie o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej” stwarzając pozorowany obraz wartości patriotycznych w gminie, pielęgnowane są obiekty, pomniki, nawet dopuszczają się przerabiania tablic na pomnikach fałszując historię w celu niedopuszczenia do ich likwidacji.